Kwaliteitszorg

Kwaliteit als drijfveer

Als de grondhouding van het beleidsplan inhoudt dat ‘kwaliteit onze drijfveer’ is, en dat elk aspect van het beleid hieraan kan worden getoetst, dan wil LUCA ontegensprekelijk een sterke kwaliteitscultuur uitbouwen en voeden: een cultuur die vertrekt vanuit vertrouwen in mensen met talent en expertise, en die gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren.

Kopera: kwaliteitskader voor opleidingen

Het formele kwaliteitskader voor opleidingen binnen LUCA kreeg de naam KOPERA wat staat voor: Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren.

Het KOPERA-kader is sterk verweven in de beleidscyclus dankzij de link tussen het meerjarenactieplan en de systematische, halfjaarlijkse bespreking en opvolging hiervan op de beleids- en budgetcommissies, aangevuld met KOPERA-specifieke momenten zoals het opvolggesprek en het balansmoment.

Dit balansmoment is een diepgaand beleidsgesprek rond het meerjarenbeleid van de opleiding, met aandacht voor de opvolging van KOPERA-punten, cijfers over de opleiding en thema’s die de opleiding overstijgen. Het vindt plaats midden in de zesjaarlijkse KOPERA-cyclus – het geknipte moment om de prioriteiten voor de volgende jaren te bepalen.  

De volledige uitleg over KOPERA lees je in het integrale KOPERA-kwaliteitskader

  Wat is de LUCA-visie op kwaliteitszorg?

  LUCA vertrekt voor KOPERA van de volgende visie op kwaliteitszorg:

  • een kwaliteitscultuur die vertrekt vanuit vertrouwen en gericht is op waarderen, inspireren en verbeteren;
  • resultaatsgerichte, heldere afspraken en doelstellingen die ruimte bieden voor ontwikkeling en experiment;
  • respect voor de informele kwaliteitscultuur;
  • waarderend onderzoek door een KOPERA-panel;
  • een slanke aanpak;
  • sterkere inbedding van de kwaliteitszorgmethodiek in de algemene beleidscyclus;
  • een duidelijk kwaliteitskader met negen kwaliteitskenmerken.

  Wat zijn de bouwstenen van KOPERA?


  KOPERA is gebaseerd op vier bouwstenen:

  1. Opleidingsportfolio: een verzameling (of overzichtelijke weergave) van activiteiten, plannen en realisaties van de opleiding en reflecties daarover met stakeholders;
  2. Profieltekst: maakt duidelijk waarvoor de opleiding staan en hoe de opleiding zich verhoudt tegenover andere opleidingen, zowel uit het binnenland als internationaal;
  3. Meerjarenactieplan: omvat kortlopende en langlopende acties en wordt jaarlijks geüpdatet. Acties kunnen gekoppeld worden aan de kwaliteitskenmerken, strategische doelstellingen of specifieke groeikansen uit een KOPERA-rapport;
  4. Kritische reflectie: tekst waarin de opleiding reflecteert over de realisaties van hun meerjarenactieplan, gekoppeld aan de kwaliteitskenmerken en de strategische doelstellingen.

  Wat zijn de kwaliteitskenmerken van KOPERA?

  De 9 LUCA-kwaliteitskenmerken zijn afgestemd op de European Standards & Guidelines (vastgelegd door de onderwijsministers van Europa):

  1. Een geëxpliciteerd en duidelijk opleidingsprofiel
  2. Goed omschreven leerresultaten
  3. Een samenhangend en onderzoeksgericht curriculum
  4. Krachtige onderwijsleeromgeving
  5. Internationaal en grensdoorbrekend onderwijs
  6. Evaluatiebeleid
  7. Adequate voorzieningen en intensieve begeleiding
  8. Inspirerend docententeam
  9. Sterke kwaliteitscultuur

  Wat is het KOPERA-panel? Wie zijn de kritische vrienden?

  Een panel bestaat uit externe kritische vrienden met expertise als student, als vakdeskundige, onderwijsdeskundige en als werkveldvertegenwoordiger. Zij voldoen aan de deontologische code en de onafhankelijkheidsvereisten:

  Het panel gaat (om de zes jaar) de invulling van de kwaliteitskenmerken na, en bekijkt hoe de opleiding bijdraagt tot het algemene LUCA-beleid. Zij baseren zich onder andere op het opleidingsportfolio. Daarin licht de opleiding toe hoe ze de kenmerken invult. En ze neemt erin op wat zij relevant vindt om de afgelegde weg en de situatie vandaag te duiden. 

  Dit is géén formele beoordeling, wel een onderbouwde dialoog gericht op verbetering. Gebaseerd op documenten van de opleiding verzameld in een opleidingsportfolio, gesprekken en bijgewoonde ateliers, activiteiten en realisaties van de opleiding. 

  Het panel rapporteert sterktes en groeimogelijkheden in een algemene eindwaardering, met verwijzing naar de kwaliteitskenmerken en hoe de opleiding bijdraagt aan het LUCA-beleidsplan.  

  Punten die de opleiding overstijgen, worden apart vermeld en komen op andere overlegmomenten aan bod, zoals het balansmoment.  

  Wat zijn de sleutelmomenten in de zesjaarlijkse KOPERA-cyclus

  • Jaar -1: schrijven van de kritische reflectie;
  • Jaar 1: meerdaags bezoek van een KOPERA-panel dat in een KOPERA-rapport de sterktes en groeimogelijkheden beschrijft;
  • Jaar 2: opvolggesprek tussen (een afvaardiging van) het KOPERA-panel, de opleiding en directieleden over de opvolging (via het meerjarenactieplan) op basis van het KOPERA-rapport;
   + borgingsbesluit dat bevestigt dat de opleiding conform de PDCA-cyclus aan kwaliteitsbeleid doet;
  • Jaar 3: verdere opvolging, monitoring en bijsturing van het meerjarenactieplan en het opleidingsportfolio;
  • Jaar 4: balansmoment tussen de opleiding en directieleden over de stand van zaken van de groeikansen en het actieplan, geholpen door specifiek te ontwikkelen cijfermateriaal (specifiek ingepland buiten de reguliere beleids- en budgetcommissies);
  • Jaar 5: verdere opvolging, monitoring en bijsturing van het meerjarenactieplan en het opleidingsportfolio;
  • Jaar 6: verdere opvolging, monitoring en bijsturing van het meerjarenactieplan en het opleidingsportfolio + schrijven van de nieuwe kritische reflectie.

  Welke fasen omvat een bezoek van Kritische Vrienden (KOPERA-panel?)

  De dienst Onderwijs & Kwaliteit verzorgt een infobijeenkomst voor het panel. Enerzijds om de panelleden te informeren over hun opdracht binnen KOPERA, anderzijds als kennismakingsmoment.  Het panel bereidt zich voor via een online platform.

  Bezoekdagen voor het panel:   

  • Kennismaking: waarheidsgetrouw beeld van de opleiding
  • Activiteit bijwonen: atelier, workshop, theorieles, tentoonstelling, concert ...  
  • Verdieping: dialoog tussen panelleden en betrokkenen van de opleiding 

  Terugkoppeling op basis van het conceptrapport met bevindingen over de kwaliteitskenmerken. En met oog voor groeikansen, haalbaarheid en prioriteiten. De opleiding verwerkt de groeimogelijkheden in haar actieplan, en zet de sterke punten in de verf. Het directiecomité beslist over de opvolging van het rapport naargelang de aard van de groeikansen. 

  Het definitieve KOPERA-rapport en eerste versie van de kwaliteitsfiche worden gepubliceerd op het intranet. De fiche wordt ook op de website gepubliceerd. 

  Opvolggesprek: een jaar na de terugkoppeling is er een follow-up tussen de betrokkenen om in te zoomen op de stand van zaken tot dan toe.  

  kopera proces

  Hoe wordt de kwaliteitsborging gegarandeerd? 

  Het sluitstuk van KOPERA is de uiteindelijke borging van de opleidingskwaliteit. De kernvraag daarbij luidt: “heeft de opleiding een goede kwaliteitscultuur die de ‘plan-do-check-act’-cirkel volgt?”, en die wordt beantwoord door een borgingscomité. Dat borgingscomité voert zelf geen nieuw onderzoek maar zich baseert op:

  1. Kritische reflectie door opleiding 
  2. KOPERA-rapport 
  3. Kwaliteitsfiche 
  4. Opvolging na opvolggesprek 
  5. Opvolging na beleidsgesprekken 

  Het comité kan wel toelichting vragen om tot een besluit te komen of het opleidingsportfolio raadplegen, en zelfs beslissen om de geldigheidsduur van 6 jaar in te korten.  

  Kwaliteitsfiches van de LUCA-opleidingen

  In het academiejaar 2016-2017 gingen de eerste LUCA-opleidingen aan de slag met de nieuwe methodiek voor de eigen regie voor kwaliteitsborging.

  Vanaf het academiejaar 2022-2023 doorlopen opleidingen de tweede cyclus van KOPERA. Die tweede cyclus is op een aantal punten grondig gewijzigd ten opzichte van 2016.

  Hieronder vind je de fiches van de eerdere jaren:

  2016-17

  BA en MA in Beeldende kunsten

  (pilot bij instellingsreview)

  • campus C-mine Genk
  • campus Sint-Lukas Brussel
  • campus Sint-Lucas Gent
  2017-18

  BA in Beeldende Vormgeving

  (campus Sint-Lucas, Gent)

  BA in Bouw

  (campus Sint-Lukas, Brussel)

  2018-19

  BA in Film-tv-video

  (campus Narafi, Vorst)

  BA in Foto

  (campus Narafi, Vorst)

  Erasmus Mundus opleiding DocNomads Joint MA in Documentary Film Directing Eerste opleiding gevisiteerd door VLUHR-KZ volgens the European approach: https://www.kwaliteitszorg.vluhr.be/beoordelingsrapporten?search=doc%20nomads
  2019-20 BA en MA in Muziek

  (campus Lemmens, Leuven)

  BA en MA in Productdesign

  (campus C-mine, Genk)

  2020-21

  BA en MA in Audiovisuele kunsten

  (campus C-mine, Genk

  campus Sint-Lukas Brussel)

  BA Interieurvormgeving (campus Sint-Lukas Brussel & Sint-Lucas Gent)
  2021-22 BA en MA Drama

  Educatieve MA Audiovisuele en beeldende kunsten

  Educatieve MA Muziek en podiumkunsten


  De vroegere visitatierapporten vind je op de site van VLUHR.
  Cijfermateriaal over de opleidingen vind je op Opleiding in cijfers.

  Heb je nog vragen over de kwaliteit van de opleidingen van LUCA?
  Mail naar hellen.vanberlo@luca-arts.be

  Gekleurde Materie

  Reeks lezingen en talks in het kader van het glazuurarchief ihkv de opleiding Sculptuur, Glas & ...

  Opencampusdag Gent / Sint-Lucas maart 2024

  Wil je meer weten over onze opleidingen Interieurvormgeving, Visual Design, Educatieve Master in de ...

  LUCA Percussions & LUCA Marimba Ensemble

  LUCA Percussions & LUCA Marimba Ensemble
  o.l.v. Jim Lin en Ludwig Albert

  Openlesdag Campus Genk / C-mine maart 2024

  Wil je meer weten over onze opleidingen Animatiefilm, Game DesignFotografieProductdesign en Tele ...

  Opencampusdag Brussel / Sint-Lukas maart 2024

  LUCA School of Arts organiseert bachelor- en masteropleidingen in Audiovisuele en Beeldende Kunsten ...

  Opencampusdag Brussel / Narafi maart 2024

  Waar staan de opleidingen Fotografie en Film-TV-Video van campus Narafi voor? Hoe zien de ...

  Senne La Mela en Kevin Houben met LUCA Brass en LUCA Sax

  LUCA Sax en LUCA Brass

  o.l.v. Kevin Houben en Senne La Mela

  Jongerenconcert Koningin Elisabethwedstrijd

  Silvia Sequeira

  Laureate Koningin Elisabethwedstrijd

  LUCA Philharmonic: Debussy - Stravinsky - Brahms

  LUCA Philharmonic

  Ivan Meylemans, dirigent

  Opencampusdag Brussel / Narafi april 2024

  Waar staan de opleidingen Fotografie en Film-TV-Video van campus Narafi voor? Hoe zien de ...

  Opencampusdag Leuven / Lemmens mei 2024

  Ken je het aanbod van campus Lemmens nog niet of onvoldoende, kom dan zeker naar onze opencampus- en ...

  Opencampusdag Gent / Sint-Lucas mei 2024

  Wil je meer weten over onze opleidingen Interieurvormgeving, Educatieve Master in de Audiovisuele en ...

  Opencampusdag Campus C-mine Genk mei 2024

  Studeren aan LUCA C-mine lijkt je wel wat.. maar je vraagt je af hoe leren en leven hier op de ...

  Opencampusdag Brussel / Sint-Lukas mei 2024

  LUCA School of Arts organiseert bachelor- en masteropleidingen in Audiovisuele en Beeldende Kunsten ...

  BIODESIGN, waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten

  Een module biodesign voor ontwerpers, kunstenaars, architecten, wetenschappers, sociologen ...

  -

  Infomoment Gent / Sint-Lucas augustus 2024

  Wil je meer weten over onze opleidingen Interieurvormgeving, Educatieve Master in de Audiovisuele en ...

  Opencampusdag Brussel / Narafi augustus 2024

  Waar staan de opleidingen Fotografie en Film-TV-Video van campus Narafi voor? Hoe zien de ...

  Opencampusdag Brussel / Sint-Lukas augustus 2024

  LUCA School of Arts organiseert bachelor- en masteropleidingen in Audiovisuele en Beeldende Kunsten ...

  Infomoment Campus C-mine Genk augustus 2024

  Wil je meer weten over onze opleidingen Animatiefilm, Game DesignFotografieProductdesign en Tele ...

  Artistieke Toelatingsproeven 2024

  Alle informatie (data, deadlines, opdrachten, ...) over de Artistieke Toelatingsproeven op campus ...

  -

  Liefde voor klassiek '23

  Driedaagse rond klassieke muziek in de Bib Leuven Tweebronnen met o.m. muziek op maat geschreven ...

  -

  Dag van de Wetenschap 2023

  Meer dan 125 organisatoren uit heel Vlaanderen en Brussel maken van Dag van de Wetenschap hét ...

  Masterclass Jeff Gardner (jazz)

  Masterclass Jeff Gardner
  jazz piano - compositie - ensemble

  Lezingen - Nocturnes IV '23

  Jonge ontwerpers praten over hun werk en praktijk.

  Infoavond Campus Genk / C-mine november 2023

  LUCA C-mine Genk zet haar deuren open voor kandidaat-studenten en alle nieuwsgierigen die meer ...

  Promptism & Prompt Battle

  De Kunst van het Praten met Machines

  Mens en machine gaan in gesprek en maken nieuwe beelden.

  concert t.v.v. studiereis Muziektherapie

  Inzamelconcert 1ste master Muziektherapie ten voordele van een studiereis naar Oslo.

  Data Imagination

  Apart from a technical and scientific focus on the development of AI, there is also the human ...

  -

  Minima Docta 2023

  MINIMA DOCTA reflecteert over hedendaagse kunst en maatschappij o.l.v. Wim Lambrecht en Jeroen ...

  -

  EERSTE SCHOONMAAK ASSEMBLEE

  Wat betekent schoonmaken voor onze school, ons atelier, onze praktijk?

  En wie verricht deze ...

  Masterclass Romain Pillon (jazz gitaar)

  Masterclass Romain Pillon
  jazz gitaar

  Students in Concert

  studenten Muziekpedagogie brengen u hun muziek

  organisatie: Cluster

  LUCA for life

  Ook dit jaar is er weer LUCA for Life! Geniet van een warme avond vol cultuur en gezelligheid ten ...

  De zee! De zee!

  Studenten 3de bachelor Illustratie stellen tentoon in de Villa Verbeelding.

  -

  Impulsdag: de vraag als werkvorm

  Tijdens deze dagvullende workshop gaan we aan de slag met de vraag als werkvorm, midden in de ...

  Lichtfestival 2024

  We zoeken onder onze studenten : toekomstige architecten, ingenieurs, ontwerpers, kunstenaars en ...

  -

  Proefdagen Muziek en Drama

  Is muziek je passie? Droom je ervan om op de planken te staan als acteur? Dompel je onder in het ...

  -

  Clarinet Choir en Cello Ensemble

  LUCA Clarinet

  Roeland Hendrikx, dirigent

  LUCA Cello

  Geert De Bièvre, Martijn Vink en Amy ...

  Studie-informatiedagen / SID-ins 2024

  Tijdens de studie-informatiedagen (SID-in) maken je laatstejaars secundair onderwijs kennis met ...

  -