Een inclusieve buitenlandervaring voor iedereen

LUCA vind het belangrijk dat elke student in onze opleidingen, ongeacht hun achtergrond, studentenstatuut, financiële en persoonlijke situatie, de kans heeft om in het buitenland te gaan studeren, stage te lopen, een afstudeerproject te realiseren of er aan een project te werken.

We begrijpen dat de beslissing om deel te nemen aan een ervaring in het buitenland voor sommige studenten niet gemakkelijk is. Daarom willen we samen met onze Stuvo collega’s zoveel mogelijk drempels wegwerken.

Dit doen we door hogere mobiliteitsbeurzen of extra toelages te geven aan studenten die hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast helpen we ook studenten met een functiebeperking om toegang te krijgen tot bepaalde faciliteiten bij de partnerschool.

Op deze pagina geven we een overzicht van de ondersteuning, aandachtspunten en financiële mogelijkheden.

Terminologie

De overheid en de beursprogramma’s spreken vaak over ondervertegenwoordigde groepen of ‘fewer opportunties’. Daaronder vallen onder andere een aantal categorieën die zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs:

 • Beursstudenten
 • Werkstudenten
 • Studenten met een functiebeperking
 • Bijna-beursstudenten

Dit zijn specifieke statuten die bepaald zijn door de Vlaamse overheid, waarbij de gerechtigden bovenop de basismobiliteitsbeurs een extra toelage kunnen krijgen. Meer informatie:

Daarnaast wil LUCA ook studenten met een aantal andere statuten aanmoedigen om de stap te zetten naar buitenlandse mobiliteit. We voorzien extra begeleiding van de sociale dienst en de zorgcoaches, en er wordt bekeken of er bepaalde financiële incentives mogelijk zijn, omdat niet al deze statuten automatisch in aanmerking komen voor een hogere mobiliteitsbeurs of een extra toelage. Welke statuten er zijn en hoe je een aanvraag voor een van deze statuten kan doen vind je op deze pagina:

Welke ondersteuning of begeleiding is er mogelijk?

 • Studenten kunnen bij de sociale dienst langsgaan om een (bijna-)beurs (Vlaamse studietoelage) te laten berekenen,
 • Studenten met een sociale toelage van Stuvo krijgen een hoge prioriteit bij het toewijzen van mobiliteitsbeurzen,
 • Studenten die willen nagaan of ze in aanmerking komen voor speciale statuten of faciliteiten worden behandeld door de zorgcoaches. Er zijn veel verschillende statuten. Wil je weten welke impact je statuut kan hebben op je ervaring in het buitenland? Contacteer je internationale coördinator en de zorgcoach van je campus. Je vraag wordt in alle vertrouwen behandeld.

Kies voor een uitwisselingsprogramma dat past bij je noden

Naast uitwisselingen voor een heel semester bestaan er ook andere mogelijkheden om een ervaring in het buitenland te beleven. Het kan dat die meer aansluiten bij je noden en verwachtingen. Zo biedt LUCA ook de mogelijkheid om deel te nemen aan kortere intensieve studieprogramma’s (1 à 2 weken), aan een summer school of aan een virtueel leertraject.

Keuze van de gastinstelling in het buitenland

Bij je keuze voor een gastuniversiteit of van het uitwisselingsprogramma hou je rekening met een aantal factoren:

 • De leef- en onderhoudskosten in het land waar je naartoe wenst te gaan. Een verblijf in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk zal wellicht hogere leefkosten met zich meebrengen dan een verblijf in Letland.
 • Welke ondersteuning biedt de partnerschool, bv. voor studenten met een functiebeperking.

Je zorgcoach of je Erasmuscoördinator kunnen helpen om de contactgegevens van de zorgcoach in je gastuniversiteit op te zoeken. Op de website van Inclusive Mobility vind je per onderwijsinstelling informatie over de ondersteuning voor studenten met een functiebeperking en de toegankelijkheid. Hou ermee rekening dat niet alle LUCA partnerscholen al informatie aanbieden op het portaal van Inclusive Mobility.

Faciliteiten aan de gastuniversiteit

Vraag op voorhand na wat je moet doen om gebruik te kunnen maken van onderwijs- en examenfaciliteiten. Neem contact op met de zorgcoach die samen met de coördinator internationalisering bij LUCA op zoek gaat naar informatie of contactgegevens van de zorgcoach van de gastuniversiteit.

Laat je inspireren

In de verslagen van onze studenten vind je heel wat informatie over de buitenlandervaring van onze studenten.

We verwijzen ook naar een aantal externe websites met in het bijzonder getuigenissen van studenten met een functiebeperking:

Financiële begeleiding of financiële steun

Waarvoor kun je een beroep doen op de Sociale Dienst van LUCA?

Je hebt interesse om een buitenlandse ervaring op te doen, maar je maakt je zorgen over de betaalbaarheid ervan?

De sociale dienst van Stuvo LUCA kan bekijken of je door je financiële situatie tot een kansengroep of ondervertegenwoordigde groep behoort (zie punt 1).

Of je binnen jouw kansengroep een (hogere) mobiliteitsbeurs kan krijgen hangt af het mobiliteitsprogramma waaraan je deelneemt (bvb Erasmus, …) . Bevraag dit bij de dienst internationalisering van je campus.

Blijk je niet in aanmerking te komen voor een beurs voor je mobiliteit, maar is het financieel toch moeilijk omwille van bepaalde persoonlijke- of gezinsomstandigheden? Stuvo LUCA gaat na of je op een ander manier kan gesteund worden, zoals bvb. met een renteloze lening.

Maak gerust een afspraak bij vragen of twijfels. Je vindt de contactgegevens hier. Je vraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Voorrang bij toekennen van een beurs aan studenten uit ondervertegenwoordigde groepen of met speciale statuten

Heel wat beursprogramma’s geven voorrang aan studenten uit kansengroepen bij het toekenning van de mobiliteitsbeurs. Dit is het geval bij Erasmus en beursprogramma’s van de Vlaamse overheid. De invulling van deze statuten kan licht verschillend zijn tussen de verschillende beursprogramma's.

Partiële beurzen

Het kan altijd gebeuren dat het aantal beurzen waarover LUCA beschikt onvoldoende is om alle LUCA-studenten een beurs te kunnen geven voor de volledige periode in het buitenland. Een partiële (d.w.z. een gedeeltelijke) beurs behoort dan tot de mogelijkheden. Echter, studenten uit de ondervertegenwoordigde groepen hebben bij sommige mobiliteitsprogramma's altijd recht op een volledige beurs, dus ook voor de volledige periode van het verblijf in het buitenland.

Verhoging van de standaardbeurs of een aanvullende beurs (Inclusive Support)

Bij een aantal mobiliteitsprogramma’s zoals Erasmus en programma’s van de Vlaamse Overheid (Generieke Beurzen, ASEM-WPP) krijgen studenten uit een aantal ondervertegenwoordigde groepen een hogere mobiliteitsbeurs. Er wordt dan een zogenaamde extra forfaitair bedrag (onder de vorm van een ‘top-up’) voorzien bovenop de basisbeurs. Meer informatie vind je op onze pagina’s over deze beursprogramma’s.

Bijzondere financiële steun voor studenten met een functiebeperking

 1. Speciale beurzen voor een voorbereidend bezoek
  Een beurs voor een voorbereidend bezoek geeft de mogelijkheid aan een geselecteerde deelnemer met een functiebeperking om na te gaan of de geplande mobiliteit haalbaar is (bv. toegankelijkheid van gebouwen, vervoer ter plaatse, deelname aan lessen, uitvoeren van activiteiten op de werkvloer, …) Ook kunnen met de toekomstige ontvangende organisatie afspraken gemaakt worden over de geplande mobiliteit (bv. welke ondersteuning en/of faciliteiten de deelnemer zal krijgen). Indien vereist kan de deelnemer ook vergezeld worden door een begeleider.

  Informatie over de aanvraagprocedure staat hier en het aanvraagformulier vind je hier. De aanvraag gebeurt in overleg met het LUCA International Office.
 2. Aanvullende beurs (Inclusive Support) tijdens de uitwisseling
  Voor studenten met een beperking die een Erasmusbeurs krijgen, kan er nog een aanvullende subsidie worden aangevraagd (naast de reguliere beurs). De aanvullende subsidie is zowel mogelijk voor studenten met een beperking die via het Erasmusprogramma studeren in een onderwijsinstelling als voor studenten die een stage lopen in een gastorganisatie of –bedrijf. LUCA volgt samen met jou de aanvraag voor subsidies op.

  Het aanvraagformulier staat hier. De aanvraag gebeurt in overleg met het LUCA International Office.

Wonen en leven in het buitenland

Je bent geselecteerd door LUCA of de partnerschool, je bent voldoende geïnformeerd over de financiële steun of de lokale faciliteiten en je beslist om naar het buitenland te vertrekken? Elk verblijf in het buitenland, hetzij kort of lang vraagt de nodige voorbereiding. Denk goed na over extra noden, ondersteuning of begeleiding voor:

 • Huisvesting
 • Mobiliteit
 • Dagelijks leven
 • Vrije tijd
 • Hulpverlening